Magnetisme og kompas

Section tabs

 
 

Misvisning - Jordens magnetisme påvirker kompasset
Jorden er omgivet af et magnetfelt. Der er en række teorier om hvordan dette magnetfelt er opstået, men ingen eksakt viden.

Det er nu heller ikke nødvendigt at vide for at kunne navigere.

Det er tilstrækkeligt, hvis du blot accepterer, at dit kompas vil rette sig ind efter det magnetiske felt omkring kompasset og altså ikke pege mod geografisk nord.

Kompassets misvisning
Den geografiske nordpol og den nordlige magnetpol ligger ikke på samme sted - og den nordlige magnetpol flytter sig konstant.

  • Retningen mod geografisk nord kaldes ”retvisende nord”.
  • Retningen mod den nordlige magnetpol kaldes ”misvisende nord”.

Eftersom et kompas er styret af magnetnåle, viser det mod ”misvisende nord” og viser altså ikke den rigtige retning mod ”retvisende nord”.

Denne forskel kaldes ”kompassets misvisning” og dens størrelse og fortegn – øst eller vest – afhænger af, hvor på jorden kompasset befinder sig.

Søkort oplyser om misvisningen
Da den nordlige magnetpol vandrer, forandrer vinklen mellem retningerne mod geografisk nord og nordlige magnetpol sig konstant.

I alle søkort finder du en kompasrose, som er orienteret efter retvisende (geografisk) nord og en koncentrisk rose rettet ind efter magnetisk nord. Misvisningen på stedet og dens årlige variation er anført i kortet. I visse søkort er misvisningen vist som kurver gennem punkter med samme misvisning. Disse kurver kaldes isogoner.

Det er vigtigt at huske, at det er skibet, der ændrer retning, mens nordretningen ligger fast og er uændret - uanset i hvilken retning skibet stævner.

Deviation – skibets magnetisme 
Skibets magnetfelt opstår ved, at jordens magnetfelt inducerer magnetisme i skibets jerndele. Størrelsen af skibets magnetfelt afhænger af mængden og placeringen af jerndele om bord, af hvor skibet befinder sig på jordens overflade samt af skibets kurs i forhold til jordens magnetfelt på stedet. 

Skibets magnetfelt påvirker også skibets kompasser. Den retning skibets kompas stiller sig i, når det er påvirket af skibets magnetfelt, kaldes "devieret nord".

Forskellen mellem de to retninger devieret nord og misvisende nord kaldes deviationen. Deviationen varierer med kursen.

 

Kontrollér styrekompas og deviation
Du bør altid kontrollere skibets styrekompas for at sikre, at kompasset er linet op med skibets diametralplan.

Samtidig skal kompasset placeres længst muligt fra skibets jerndele – uden at det ødelægger muligheden for at kunne se kompasset fra den normale styreposition.

Du bør sikre dig, at deviationen ikke på nogen kurs overstiger ca. 5°.

Deviationen kontrolleres ved, at du styrer en fast kurs og sammenligner retningen af skibets diametralplan med kursen på kompasset. Lad f.eks. rorgængeren styre ret nord (360°), og når kursen er støt, pejles bådens længdeakse med et håndpejlekompas, der holdes uden for fartøjets magnetfelt. Herefter sammenligner I kursen med pejlingen.

Forskellen er summen af misvisningen og deviationen, og da misvisningen kendes (fra søkortet), kan I bestemme den nøjagtige deviation.

Misvisning – med fortegnene minus og plus

Misvisende nord er:

Vest for retvisende (geografisk) nord.

Den målte vinkel er for stor og rettelsen får fortegnet minus.

Misvisende nord er:
Øst for retvisende (geografisk) nord.

Den målte vinkel er for lille og rettelsen får fortegnet plus.

 

 

 

 

RETVISENDE til MISVISENDE

Misvisning: Vest “lægges til”

Misvisning: Øst trækkes fra”

MISVISENDE til RETVISENDE

Misvisning: Vest “trækkes fra”

Misvisning: Øst “lægges til”

 

 

 

 

 

 


Deviation – minus og plus
Devieret nord er vest for ”misvisende nord”, og den målte vinkel er for stor, og rettelsen får fortegnet minus.

Devieret nord er øst for ”misvisende nord”, og den målte vinkel er for lille, og rettelsen får fortegnet plus.